Η εταιρεία «ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την Κατάχρηση της Αγοράς (ΕΕ) 596/2014 (MAR) και τον Κανονισμό του Χ.Α., ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, ότι στο πλαίσιο της σημερινής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 30.06.2021, ανακοινώθηκαν σε αυτήν σύμφωνα με τα άρθρα 82 παρ. 1 του ν. 4548/2018 και 3 παρ. 1 του ν. 3016/2002, η από 17.06.2021 εκλογή, από το Διοικητικό Συμβούλιο, των κ.κ. Μαρίνας Εφραίμογλου, Λάμπρου Παπακωνσταντίνου και Ιωάννη Αρτινού ως νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων μελών του, καθώς και η από 29.06.2021 εκλογή, ομοίως από το Διοικητικό Συμβούλιο, της κας Ελένης Τζάκου, ως νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους αυτού, μέχρι τη λήξη της θητείας του, ήτοι μέχρι τις 05.02.2026, με δυνατότητα παράτασης αυτής μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2026 και μέχρι τη λήψη σχετικής απόφασης. Η Γενική Συνέλευση αποδέχθηκε την εκλογή των ως άνω νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε συνέχεια των παραπάνω, ειδικά ως προς την ιδιότητα των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε τον οριστικό ορισμό των κ.κ. Μαρίνας Εφραίμογλου και Ελένης Τζάκου, ως ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, υπό την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020 και το ακόμη ισχύοντος άρθρου 4 του ν. 3016/2002, μέχρι τη λήξη της θητείας αυτού κατά τα ως άνω.  Κατόπιν των παραπάνω αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεδρίασή του αυθημερόν, επιβεβαίωσε την υφιστάμενη σύνθεση και συγκρότησή του σε σώμα, ως αυτή αποφασίστηκε στο πλαίσιο της χθεσινής, από 29.06.2021 και ήδη ανακοινωθείσης στο επενδυτικό κοινό, συνεδρίασής του, με μόνη διαφορά τον ορισμό ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους της κας Μαρίνας Εφραίμογλου αντί του κ. Αρτινού, ο οποίος διατήρησε την ιδιότητα του μη εκτελεστικού μέλους. Έτσι η τρέχουσα σύνθεση και συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής:

ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
Λάμπρος Παπακωνσταντίνου Πρόεδρος – Μη εκτελεστικό Μέλος
Ελένη Τζάκου Αντιπρόεδρος – Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος
Παναγιώτης Βασιλειάδης Διευθύνων Σύμβουλος – Εκτελεστικό Μέλος
Σάββας Ασημιάδης Σύμβουλος – Εκτελεστικό Μέλος
Ιωάννης Αρτινός Σύμβουλος – Μη Εκτελεστικό Μέλος
Γεώργιος Διάκαρης Σύμβουλος – Μη Εκτελεστικό Μέλος
Μαρίνα Εφραίμογλου Σύμβουλος – Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Επίσης, η ως άνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 30.06.2021, εξέλεξε νέα τριμελή Επιτροπή Ελέγχου, η οποία θα είναι ανεξάρτητη (μεικτή) επιτροπή, κατ’ άρθρο 44 παρ. 1 (αβ) του ν. 4449/2017 και η οποία θα αποτελείται από δύο (2) τρίτα πρόσωπα, ανεξάρτητα από την Εταιρεία υπό την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020 και του ακόμη ισχύοντος άρθρου 4 του ν. 3016/2002 και ένα (1) ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ομοίως υπό την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020 και του ακόμη ισχύοντος άρθρου 4 του ν. 3016/2002, με θητεία πενταετή, ήτοι μέχρι τις 30.06.2026, με δυνατότητα παράτασης αυτής μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2026 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης. Στη συνέχεια, αφού διακριβώθηκε ότι πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 παρ. 1 του ν. 4449/2017, η Γενική Συνέλευση εξέλεξε τους κ.κ. Νικόλαο Χούντα και Νικόλαο Απέργη, τρίτα πρόσωπα και ανεξάρτητα από την Εταιρεία, υπό την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020 και του ακόμη ισχύοντος άρθρου 4 του ν. 3016/2002, ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου και εξουσιοδότησε, ως ανώτατο όργανο, το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως διορίσει αυτό, μεταξύ των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του κατά τα παραπάνω, το τρίτο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου.

Έτσι, το Διοικητικό Συμβούλιο κατόπιν της παραπάνω εξουσιοδότησης που έλαβε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 30.06.2021, να εκλέξει από τα μέλη του ένα (1) ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, το οποίο να πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 44 παρ. 1 του ν. 4449/2017, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020 και του ακόμη ισχύοντος άρθρου 4 του ν. 3016/2002, ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, προέβη στην εκλογή της κας Ελένης Τζάκου, Ανεξάρτητου, Μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, στην Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας, αφού εξέτασε και επιβεβαίωσε ότι στο πρόσωπο της, πληρούνται οι ως άνω προϋποθέσεις, ώστε και η Επιτροπή Ελέγχου να έχει τελικώς νόμιμη σύνθεση κατ’ άρθρο 44 παρ. 1 του ν. 4449/2017.

Σε συνέχεια των παραπάνω, κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Ελέγχου αυθημερόν, στις 30.06.2021, αυτή συγκροτήθηκε σε σώμα, ως εξής:

  • Ελένη Τζάκου, Πρόεδρος (Ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου)
  • Νικόλαος Χούντας, Μέλος (Τρίτος, ανεξάρτητος από την Εταιρεία)
  • Νικόλαος Απέργης, Μέλος (Τρίτος, ανεξάρτητος από την Εταιρεία)