Η εταιρεία «ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στην συνεδρίαση του της 08.07.2021, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των άρθρων 10, 11 και 12 του Ν.4706/2020, αποφάσισε οι αρμοδιότητες της επιτροπής αποδοχών και της επιτροπής υποψηφιοτήτων να ανατεθούν σε μία επιτροπή, όρισε ενιαία Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων (εφεξής η «Επιτροπή») να αποτελείται από τρία μέλη, ενέκρινε τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής και όρισε ως μέλη της Επιτροπής τα κάτωθι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

  1. Ελένη Τζάκου, Ανεξάρτητο, Μη εκτελεστικό μέλος,
  2. Ιωάννης Αρτινός, Μη εκτελεστικό μέλος,
  3. Μαρίνα Εφραίμογλου, Ανεξάρτητο, Μη εκτελεστικό μέλος.

Η θητεία της Επιτροπής είναι μέχρι τη λήξη της θητείας του υφισταμένου Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι την 05.02.2026 και μέχρι τη σύγκληση της ετήσιας γενικής συνέλευσης της Εταιρείας του έτους 2026 και λήψεως της σχετικής απόφασης.

Η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, κατά την συνεδρίασή της αυθημερόν, στις 08.07.2021, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

  1. Ελένη Τζάκου, Πρόεδρος (Ανεξάρτητο, Μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.),
  2. Ιωάννης Αρτινός, Μέλος (Μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.),
  3. Μαρίνα Εφραίμογλου, Μέλος (Ανεξάρτητο, Μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ.).