Ανακοίνωση του άρθρου 133 παρ.2 του Ν.4548/2018

Η εταιρεία ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, στα πλαίσια των υποχρεώσεών της που απορρέουν από το άρθρο 133 παρ. 2 του ν. 4548/2018, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την 17η Ιουνίου 2021 και ώρα 11:00, στα γραφεία της στην Αθήνα, συνήλθαν οι Μέτοχοι της Εταιρείας στην μετ’ αναβολή τεσσαρακοστή όγδοη Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία συνεδρίασε την 4η Ιουνίου 2021 και αποφασίστηκε όπως συνεχιστεί η συνεδρίασή της την 17η Ιουνίου 2021, στα γραφεία της Εταιρείας ειδικά για τα θέματα 1ο και 2ο της ημερήσιας διάταξης.

Στη Συνέλευση παρέστησαν νόμιμα μέτοχοι, εκπροσωπούντες 5.631.423 κοινές ονομαστικές μετοχές και ψήφους, επί συνόλου 8.255.681 κοινών ονομαστικών μετοχών και συνεπώς υπήρξε απαρτία 67,86%, του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και 68,21% επί του συνόλου των μετοχών που έχουν δικαίωμα ψήφου. Σημειώνεται ότι η Εταιρεία κατέχει 42.786 ίδιες μετοχές οι οποίες, σύμφωνα με το άρθρο 50 του ν. 4548/2018, δεν υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας και τα δικαιώματά τους παράστασης και ψήφου στη Γενική Συνέλευση αναστέλλονται.

Η απαρτία που επετεύχθη επέτρεψε στη Γενική Συνέλευση να συζητήσει και να λάβει αποφάσεις επί των υπολοίπων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ως ακολούθως.

Επί του πρώτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας:

Α) ενέκρινε (i) την από 14 Μαΐου 2021 Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 4.1.3.13.1, 4.1.3.13.3 και 4.1.3.13.4 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και τις σχετικές διατάξεις του ν. 4548/2018 για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με εισφορές σε είδος, (ii) την από 12 Μαΐου 2021 έκθεση αποτίμησης με τίτλο «Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή για τους σκοπούς των παραγράφων 4.1.3.13.3 και 4.1.3.13.4 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών σχετικά με το δίκαιο και λογικό της σχέσης ανταλλαγής» της PricewaterhouseCoopers Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρία (εφεξής «PwC») η οποία υπογράφεται από την ορκωτό ελεγκτή Δέσποινα Μαρίνου, και (iii) την από 12 Μαΐου 2021 έκθεση αποτίμησης με τίτλο «Εκτίμηση στο πλαίσιο του Άρθρου 17 ν. 4548/2018 των εταιριών S.I.C.C. Holding Ltd και ESM Effervescent Sodas Management Ltd στο πλαίσιο εισφοράς στον Όμιλο Ιντεάλ ΑΕΒΕΔΕΣ» των ορκωτών ελεγκτών λογιστών κ.κ. Δέσποινα Μαρίνου και Φώτιου Σμυρνή της PwC.

B) αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των €9.270.716,80 με την έκδοση 23.176.792 νέων κοινών ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών ονομαστικής αξίας €0,40 η κάθε μία και με τιμή διάθεσης €2,42 έκαστη, η οποία θα καλυφθεί εντός τεσσάρων (4) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας στο Γ.Ε.ΜΗ., εξ ολοκλήρου με εισφορές σε είδος και συγκεκριμένα με την εισφορά του συνόλου των μετοχών (100%) των εταιρειών με τις επωνυμίες «ESM Effervescent Sodas Management Ltd» και «S.I.C.C. Holding Ltd», από τους μετόχους αυτών οι οποίοι και θα καλύψουν το νέο κεφάλαιο στο σύνολο του, με τη διαφορά μεταξύ τιμής διάθεσης και ονομαστικής αξίας να εμφανίζεται ως διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο (η «Αύξηση»).

Γ) αποφάσισε από το σύνολο των Νέων Μετοχών,

  1. για την εισφορά του συνόλου των μετοχών της S.I.C.C. Holding Ltd, να διατεθούν στους υφιστάμενους μετόχους αυτής κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο κεφάλαιο της, 16.609.651 νέες κοινές ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχές της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας €0,40 εκάστη και με τιμή διάθεσης €2,42 η κάθε μια και συνολική αξία διάθεσης €40.195.355,42. Ειδικότερα, από τις 16.609.651 Νέες Μετοχές, οι 8.470.922 Νέες Μετοχές θα διατεθούν στο επενδυτικό κεφάλαιο Virtus South European Fund («VSEF») με εισφορά στην Εταιρεία του 51% των μετοχών της S.I.C.C. Holding Ltd και οι 8.138.729 Νέες Μετοχές θα διατεθούν στον κ. Στυλιανό Βυτόγιαννη, με εισφορά στην Εταιρεία του 49% των μετοχών S.I.C.C. Holding Ltd, καθώς το VSEF και ο κ. Στυλιανός Βυτόγιαννης θα καλύψουν, κατά την παραπάνω αναλογία, το νέο κεφάλαιο που αντιστοιχεί στις ως άνω 16.609.651 Νέες Μετοχές της Εταιρείας και
  2. για την εισφορά του συνόλου των μετοχών της ESM Effervescent Sodas Management Ltd, να διατεθούν στο μοναδικό μέτοχό αυτής, δηλαδή το VSEF, 6.567.141 νέες κοινές ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχές της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας €0,40 εκάστη και με τιμή διάθεσης €2,42 η κάθε μια και συνολική αξία διάθεσης €15.892.481,22, καθώς το VSEF θα καλύψει το νέο κεφάλαιο που αντιστοιχεί στις ως άνω 6.567.141 Νέες Μετοχές της Εταιρείας.

Δ) αποφάσισε να γίνει καταβολή των εισφορών σε είδος της Αύξησης για τις  Νέες Μετοχές, ήτοι να εισφερθεί στην Εταιρεία το σύνολο των μετοχών των εταιρειών με τις επωνυμίες «ESM Effervescent Sodas Management Limited» και «S.I.C.C. Holding Ltd», από τους μετόχους αυτών, κατά τα ανωτέρω υπό (1) και (2), μέσα σε προθεσμία τεσσάρων (4) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης περί της Αύξησης στο Γ.Ε.ΜΗ.

E) εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, υποβολές και υπογραφή εγγράφων για λογαριασμό της Εταιρείας και να ρυθμίσει τις λεπτομέρειες για την Αύξηση και την εισαγωγή των Νέων Μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α., με δικαίωμα παροχής περαιτέρω εξουσιοδότησης προς τους κ.κ. Παναγιώτη Βασιλειάδη, Διευθύνοντα Σύμβουλο και Σάββα Ασημιάδη, Οικονομικό Διευθυντή της Εταιρείας.

Ελάχιστη απαιτούμενη απαρτία: 50% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Απαιτούμενη πλειοψηφία 66,66% των εκπροσωπούμενων στην Γενική Συνέλευση ψήφων. Επιτευχθείσα Απαρτία: 68,21% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.631.423. Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%. Έγκυρα: 5.631.423. Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ: 5.631.423 (100%), Κατά: 0 (0,00%), Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%).

Επί του δεύτερου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, αποφάσισε την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, συνεπεία της Αύξησης με την προσθήκη της υποπαραγράφου (ικ) της παραγράφου 1 του άρθρου 5, η οποία θα έχει ως εξής:

«(ικ) Με την από 17η Ιουνίου 2021 απόφαση της (μετ’ αναβολή) Τακτικής Γενικής Συνέλευσης  των μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των €9.270.716,80 με την έκδοση 23.176.792 νέων κοινών ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών ονομαστικής αξίας €0,40 και με τιμή διάθεσης €2,42 έκαστη, με εισφορές σε είδος και συγκεκριμένα με την εισφορά των μετοχών των αλλοδαπών εταιριών με τις επωνυμίες «ESM Effervescent Sodas Management Limited», κατά 100%, και «S.I.C.C. Holding Limited», κατά ποσοστό 100%. Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας και της τιμής διάθεσης του συνόλου των νέων μετοχών, ύψους €46.817.119,84, άγεται σε πίστωση του λογαριασμού των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο ».

Έτσι, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μετά την ως άνω Αύξηση ανέρχεται σήμερα στο συνολικό ποσό των €12.590.103,60, διαιρούμενο σε 31.475.259 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,40 η κάθε μία.».

Ελάχιστη απαιτούμενη απαρτία: 50% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Απαιτούμενη πλειοψηφία 66,66% των εκπροσωπούμενων στην Γενική Συνέλευση ψήφων. Επιτευχθείσα Απαρτία: 68,21% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.631.423. Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%. Έγκυρα: 5.631.423. Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ: 5.631.423 (100%), Κατά: 0 (0,00%), Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%).