Η εταιρεία με την επωνυμία ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ Α.Β.Ε.Ε.Δ.Ε.Σ. (εφεξής: η «Εταιρεία») ανακοινώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 9, 10, 14 και 21 του Ν. 3556/2007 και του άρθρου 19 του Κανονισμού (EE) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κατάχρηση της αγοράς, τα ακόλουθα: 

Η Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμος Εταιρεία  γνωστοποίησε στην Εταιρεία την 11.11.2021 ότι συνεπεία  της διανομής των μετοχών του επενδυτικού κεφαλαίου Virtus South European Fund στους μεριδιούχους του, πιστώθηκαν στις 09.11.2021 στον λογαριασμό αξιογράφων που τηρεί η Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμος Εταιρεία , 2.481.468 μετοχές της Εταιρείας και συνεπεία της ως άνω διανομής κατέχει πλέον άμεσα και έμμεσα ποσοστό 7,8866% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.