Ανακοίνωση του άρθρου 133 παρ.2 του Ν.4548/2018

Η εταιρεία ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, στα πλαίσια των υποχρεώσεών της που απορρέουν από το άρθρο 133 παρ.2 του Ν.4548/2018 και τον Κανονισμό του Χ.Α., ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την 30η Ιουνίου 2021 και ώρα 11:00, στα γραφεία της στην Αθήνα, οδός Κρέοντος αρ. 25, έλαβε χώρα η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, σύμφωνα με την από 08.06.2021 Πρόσκληση του Διοικητικού της Συμβουλίου. Στη Συνέλευση παρέστησαν νόμιμα μέτοχοι, εκπροσωπούντες 5.505.957 κοινές ονομαστικές μετοχές και ψήφους, επί συνόλου 8.255.681 κοινών ονομαστικών μετοχών και συνεπώς υπήρξε απαρτία 66,69%, του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου. Σημειώνεται ότι η Εταιρεία κατέχει 42.786 ίδιες μετοχές οι οποίες, σύμφωνα με το άρθρο 50 του Ν.4548/2018, δεν υπολογίζονται για το σχηματισμό απαρτίας και τα δικαιώματά τους, παράστασης στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση και ψήφου, αναστέλλονται.

Η απαρτία που επετεύχθη επέτρεψε στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση να συζητήσει και να λάβει αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ως ακολούθως:

Επί του πρώτου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, αποφάσισε την έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που υπεβλήθη σε αυτήν από το Διοικητικό Συμβούλιο και όπως αυτή έχει εγκριθεί στην από 01-06-2021 συνεδρίασή του. Η Πολιτική Καταλληλότητας καταρτίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4706/2020 και των κατευθυντήριων γραμμών της με αρ.60/2020 εγκυκλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και αναρτάται στον ιστότοπο της Εταιρείας.

Ελάχιστη απαιτούμενη απαρτία: 20% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Απαιτούμενη πλειοψηφία 50%+1 των εκπροσωπούμενων στην Γενική Συνέλευση ψήφων. Επιτευχθείσα Απαρτία: 66,69% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.505.957. Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%. Έγκυρα: 66,69%. Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ: 5.505.957 (66,69%), Κατά: 0 (0,00%), Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%).

Επί του δεύτερου θέματος της Ημερησίας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, αποφάσισε την εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου, η οποία θα αποτελεί ανεξάρτητη (μεικτή) επιτροπή και θα αποτελείται από τρία (3) μέλη, εκ των οποίων το ένα μέλος θα είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας υπό την έννοια των άρθρων 9 παρ. 1 και 2 Ν. 4706/2020 και τα άλλα δύο (2) μέλη της θα είναι τρίτοι, επίσης ανεξάρτητοι από την Εταιρεία. Αποφασίστηκε η θητεία της να είναι πενταετής ήτοι έως 30.06.2026 παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας θα πρέπει να συγκληθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2026 και τη λήψη σχετικής απόφασης. Εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να εκλέξει από τα μέλη του, το ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του ως μέλος της Επιτροπής. Εξέλεξε ως τρίτους στην Επιτροπή Ελέγχου τους κ.κ. Ν. Χούντα και Ν. Απέργη που είναι ανεξάρτητοι από την Εταιρεία, κατ’ άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020.

Ελάχιστη απαιτούμενη απαρτία: 20% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Απαιτούμενη πλειοψηφία 50%+1 των εκπροσωπούμενων στην Γενική Συνέλευση ψήφων. Επιτευχθείσα Απαρτία: 66,69% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.505.957. Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%. Έγκυρα: 66,69%. Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ: 5.505.957 (66,69%), Κατά: 0 (0,00%), Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%).

Επί του τρίτου θέματος της Ημερήσιας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, ενέκρινε την τροποποίηση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας κατά το αναθεωρημένο σχέδιο που υποβλήθηκε σε αυτήν από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η διάρκεια της εγκριθείσας Πολιτικής Αποδοχών είναι τετραετής εκτός αν προ της παρόδου της τετραετίας αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση η εκ νέου τροποποίησή της.

Ελάχιστη απαιτούμενη απαρτία: 20% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Απαιτούμενη πλειοψηφία 50%+1 των εκπροσωπούμενων στην Γενική Συνέλευση ψήφων. Επιτευχθείσα Απαρτία: 66,69% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.505.957. Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%. Έγκυρα: 66,69%. Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ: 5.505.957 (66,69%), Κατά: 0 (0,00%), Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%).

Επί του τέταρτου θέματος της Ημερήσιας Διατάξεως, η Γενική Συνέλευση των μετόχων κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, αποφάσισε την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατ’ άρθρο 113 παρ. 4 ν. 4548/2018, για τη θέσπιση προγράμματος διάθεσης μετοχών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ανώτατα Διευθυντικά Στελέχη και  προσωπικό της Εταιρείας, καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014, με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης (option) απόκτησης μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 113 του ν. 4548/2018. Αποφάσισε, επίσης, η συνολική ονομαστική αξία των μετοχών που θα διατεθούν να μην υπερβαίνει συνολικά το εννέα τοις εκατό (9%) του μετοχικού κεφαλαίου, που θα είναι καταβεβλημένο κατά την ημερομηνία λήψης της απόφασης θέσπισης του προγράμματος διάθεσης μετοχών από το Διοικητικό Συμβούλιο και για την ικανοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης η Εταιρεία να προβεί, μέσω του Διοικητικού της Συμβουλίου, κατ’ άρθρο 113 παρ. 3 του ν. 4548/2018, σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου σύμφωνα με τους όρους που θα προβλέψει το Διοικητικό Συμβούλιο ή/και στη χρησιμοποίηση ιδίων μετοχών που η Εταιρεία αποκτά ή έχει αποκτήσει, σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν. 4548/2018. Εξουσιοδότησε επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως λάβει κάθε άλλη σχετική απόφαση για τη θέσπιση και υλοποίηση του προγράμματος, μέχρι και της πλήρους ικανοποίησης των τελικών δικαιούχων αυτού και την εισαγωγή των μετοχών της Εταιρείας, που θα αποκτηθούν κατ’ ενάσκηση του δικαιώματος προαίρεσης, στο Χρηματιστήριο Αθηνών [ή / και τη διάθεση ιδίων μετοχών που η Εταιρεία αποκτά ή έχει αποκτήσει, σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν. 4548/2018]. Αποφάσισε επίσης, η παρούσα εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο να έχει ισχύ για δύο (2) έτη από την ημέρα λήψης της παρούσας απόφασης , ήτοι έως τις 30/06/2023 και να είναι ανεξάρτητη τόσο από την καθαυτή διάρκεια του προγράμματος που θα θεσπίσει του Διοικητικό Συμβούλιο όσο και από τις εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 4548/2018.

Ελάχιστη απαιτούμενη απαρτία: 50% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Απαιτούμενη πλειοψηφία 66,66% των εκπροσωπούμενων στην Γενική Συνέλευση ψήφων. Επιτευχθείσα Απαρτία: 66,69% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.505.957. Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%. Έγκυρα: 66,69%. Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ: 5.505.957 (66,69%), Κατά: 0 (0,00%), Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%).

Ανακοίνωση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 1 του ν.4548/2018 για την εκλογή νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων κατόπιν νόμιμης ψηφοφορίας, αποφάσισε όπως αποδεχτεί την εκλογή των νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι των κ.κ. Μαρίνας Εφραίμογλου, Ελένης Τζάκου, Λάμπρου Παπακωνσταντίνου και Ιωάννη Αρτινού, στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, που εκλέχθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων μελών του, στο πλαίσιο των από 17.06.2021 και 29.06.2021 συνεδριάσεων αυτού, και αυτοί να αποτελούν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι τη λήξη της θητείας του, ήτοι μέχρι τις 05.02.2026, δυνάμενης να παραταθεί μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η ετήσιας Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2026 και τη λήψη της σχετικής απόφασης. Ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ’ άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020, η Γενική Συνέλευση εξέλεξε τις κ.κ. Ελένη Τζάκου και Μαρίνα Εφραίμογλου.

Ελάχιστη απαιτούμενη απαρτία: 20% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Απαιτούμενη πλειοψηφία 50%+1 των εκπροσωπούμενων στην Γενική Συνέλευση ψήφων. Επιτευχθείσα Απαρτία: 66,69% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας που έχουν δικαίωμα ψήφου. Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 5.505.957. Ποσοστό επί του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου: 100%. Έγκυρα: 66,69%. Ψηφοφορία και ποσοστά επί των εγκύρων: Υπέρ: 5.505.957 (66,69%), Κατά: 0 (0,00%), Λευκά/Αποχή: 0 (0,00%).