Πρόσκληση ΕΓΣ των Μετόχων 02-12-2021 (Αναθεωρημένη Ημερήσια Διάταξη)

Σχέδιο Αποφάσεων ΕΓΣ

Σχέδιο Απόφασης Πρόσθετου Θέματος από Μέτοχο

Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου τηλεδιάσκεψη .doc  .pdf

Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου ψηφοφορία πριν από ΓΣ  .doc   .pdf

Έντυπο επιστολικής ψήφου  .doc  .pdf

Αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου

Δικαιώματα μετόχων μειοψηφίας

Εισήγηση Δ.Σ. επί εκλογής νέων μελών Δ.Σ.

Εισήγηση Δ.Σ. επί εκλογής Επιτροπής Ελέγχου

Εισήγηση Δ.Σ. επί τροποποιήσεων του Καταστατικού

Εισήγηση Δ.Σ. επί τροποποίησης Πολιτικής Αποδοχών

Εισήγηση Δ.Σ. για πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών

Εισήγηση Δ.Σ. για συμψηφισμό ζημιών

Δικαιώματα μετόχων μειοψηφίας

Πολιτική Αποδοχών προς έγκριση από την ΕΓΣ

Όροι και προϋποθέσεις εξ αποστάσεως ΓΣ

Ενημέρωση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Κωδικοποιημένο Καταστατικό

Βιογραφικά σημειώματα μελών ΔΣ