Η εταιρεία με την επωνυμία ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ Α.Β.Ε.Ε.Δ.Ε.Σ.  (εφεξής: η «Εταιρεία»), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 2 (β) του Ν. 3461/2006 για τις Δημόσιες Προτάσεις και στο πλαίσιο της εν εξελίξει  υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης, από την προτείνουσα εταιρεία “TERNIALE LIMITED”, ανακοινώνει συνεπεία δηλώσεων που έλαβε, ότι:

1.Η εταιρεία με την επωνυμία “ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ”, με την ιδιότητα της διαχειρίστριας εταιρίας αμοιβαίων κεφαλαίων, δήλωσε ότι απέκτησε εμμέσως, στις 06.09.2021, συνολικά 500.000 κοινές ονομαστικές μετοχές μετά δικαιώματος ψήφου της Εταιρείας, έναντι 3,20 Ευρώ ανά μετοχή και κατόπιν της ανωτέρω συναλλαγής, κατέχει εμμέσως και δύναται να ασκεί συνολικά το 1,59% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Η ανωτέρω απόκτηση έγινε για λογαριασμό των κάτωθι αμοιβαίων κεφαλαίων:

Αμοιβαίο Κεφάλαιο

Αρ. Μετοχών

% επί των δικαιωμάτων ψήφου

Τιμή απόκτησης ανά μετοχή

Πειραιώς Αμοιβαίο Κεφάλαιο Μετοχικό Εσωτερικού

250.000

0,79%

€ 3,20

Πειραιώς Αμοιβαίο Κεφάλαιο Δυναμικών Επιχειρήσεων Μετοχικό Εσωτερικού

150.000

0,48%

€ 3,20

Πειραιώς Αμοιβαίο Κεφάλαιο Μικτό Εσωτερικού

100.000

0,32%

€ 3,20

Σύνολο:

500.000

1,59%

 

2.Η εταιρεία “ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων”, δήλωσε ως διαχειρίστρια και συνακόλουθα ασκούσα τα δικαιώματα ψήφου για ΟΣΕΚΑ και/ή ΟΕΕ ότι απέκτησε στις 06.09.2021, στο όνομα και για λογαριασμό διαχειριζομένων ΟΣΕΚΑ και/ή ΟΕΕ, συνολικά 748.750 κοινές ονομαστικές μετοχές μετά δικαιώματος ψήφου της Εταιρείας, έναντι 3,20 Ευρώ ανά μετοχή και κατόπιν της ανωτέρω συναλλαγής, κατέχει εμμέσως και δύναται να ασκεί συνολικά το 2,38% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Η ανωτέρω απόκτηση έγινε για λογαριασμό των κάτωθι:

ΟΣΕΚΑ/ΟΕΕ

Αρ. Μετοχών % επί των δικαιωμάτων ψήφου Τιμή απόκτησης ανά μετοχή
ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND (ΟΣΕΚΑ)

300.000

0,95%

€ 3,20

ALPHA TRUST FALCON INVESTMENT S.C.A. SICAV-SIF (ΟΕΕ)*

240.000

0,76%

€ 3,20

Άλλα ΟΣΕΚΑ/ΟΕΕ με επιμέρους ποσοστό <0,5%

208.750

0,67%

€ 3,20

Σύνολο:

748.750

2,38%

 

* Από την εν λόγω απόκτηση (240.000 μετοχές), 160.000 μετοχές της Εταιρείας που αντιστοιχούν σε ποσοστό άνω του 0,5% και συγκεκριμένα σε ποσοστό 0,51%, αποκτήθηκαν στο όνομα και για λογαριασμό του υπο-κεφαλαίου (sub-fund) του αναφερόμενου ΟΕΕ με την επωνυμία “ALPHA TRUST FALCON INVESTMENT S.C.A. SICAV-SIF- KESTREL INVESTMENT SUB-FUND”.

3.Η εταιρεία “Alpha Asset Management A.E.Δ.Α.Κ.” με την ιδιότητα της διαχειρίστριας εταιρείας, δήλωσε ότι αμοιβαία κεφάλαια που διαχειρίζεται, απέκτησαν συνολικά στις 06.09.2021, 600.000 κοινές ονομαστικές μετοχές μετά δικαιώματος ψήφου της Εταιρείας, έναντι 3,20 Ευρώ ανά μετοχή και κατόπιν της ανωτέρω συναλλαγής, κατέχει εμμέσως και δύναται να ασκεί συνολικά το 1,91% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Η ανωτέρω απόκτηση έγινε για λογαριασμό των κάτωθι αμοιβαίων κεφαλαίων:

Αμοιβαίο Κεφάλαιο

Αρ. Μετοχών % επί των δικαιωμάτων ψήφου

Τιμή απόκτησης ανά μετοχή

ALPHA ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ

450.000

1,43%

€ 3,20

ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΙΚΤΟ

150.000

0,48%

€ 3,20

Σύνολο:

600.000

1,91%

 

4.H εταιρεία “EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ”, δήλωσε με την ιδιότητα της διαχειρίστριας εταιρείας, ότι ΟΣΕΚΑ και ΟΕΕ που διαχειρίζεται, απέκτησαν συνολικά στις 06.09.2021, 450.000 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου της Εταιρείας, έναντι 3,20 Ευρώ ανά μετοχή και κατόπιν της ανωτέρω συναλλαγής, κατέχει εμμέσως και δύναται να ασκεί συνολικά το 1,4298% επί του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

5.Η εταιρεία “OLYMPIC INVESTMENTS INC”, δήλωσε ότι στις 06.09.2021 απέκτησε 312.500 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου της Εταιρείας, έναντι 3,20 Ευρώ ανά μετοχή και κατόπιν της ανωτέρω συναλλαγής κατέχει 0,9928% επί του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.