Το Πληροφοριακό Δελτίο Υποχρεωτικής Πρότασης της εταιρείας “Terniale Limited” προς τους Μετόχους της εταιρείας “ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ Α.Β.Ε.Ε.Δ.Ε.Σ.” για την απόκτηση του συνόλου των κοινών ονομαστικών, μετά ψήφου, μετοχών τους είναι διαθέσιμο εδώ.