ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΗΦΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Η εταιρεία με την επωνυμία ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ Α.Β.Ε.Ε.Δ.Ε.Σ.  (εφεξής: η «Εταιρεία») ανακοινώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 9, 10, 14 και 21 του Ν. 3556/2007 και του άρθρου 19 του Κανονισμού (EE) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κατάχρηση της αγοράς, τα ακόλουθα:

1.Συνεπεία γνωστοποίησης που έλαβε η Εταιρεία από τον κο Λάμπρο Παπακωνστίνου στις 04.08.2021, το επενδυτικό κεφάλαιο Virtus South European Fund (εφεξής: «VSEF»), απέκτησε και κατέχει μέσω συλλογικού λογαριασμού (omnibus account), στις 02.08.2021, συνεπεία της συμμετοχής του στην από 17.06.2021 αποφασισθείσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, 15.038.063 νέες κοινές ονομαστικές μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές της Εταιρείας, η διαπραγμάτευση των οποίων ξεκίνησε στο Χρηματιστήριο Αθηνών στις 02.08.2021 και οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 47,78% του συνόλου των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Επί των ως άνω δικαιωμάτων ψήφου, υφίσταται έμμεση συμμετοχή, δυνάμει του άρθρου 10 περ. (η) του Ν. 3556/2007, της ιδιωτικής εταιρείας διαχείρισης κεφαλαίων Virtus International Partners LP (εφεξής: η «V.I.P.») με έδρα στα Cayman Islands, η οποία δύναται, δυνάμει σύμβασης διαχείρισης, να ασκεί τα εν λόγω δικαιώματα ψήφου κατά την κρίση της και χωρίς συγκεκριμένες οδηγίες του VSEF.

Απώτερος ελέγχων της V.I.P., κατά την έννοια του άρθρου 10 περ. (ε) του Ν. 3556/2007, είναι ο κ. Λάμπρος Παπακωνσταντίνου, μέσω των ενδιάμεσων εταιρειών Papco με έδρα στα Cayman Islands καθώς και Virtueco Limited με έδρα στην Κύπρο.

Συνεπεία των παραπάνω, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κ. Λάμπρος Παπακωνσταντίνου, ο οποίος ασκεί έλεγχο, κατά την έννοια του άρθρου 10 (ε) του Ν. 3556/2007 επί της V.I.P., απέκτησε εμμέσως τον έλεγχο των ως άνω 15.038.063 δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, αντιστοιχούντων στο 47,78% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου αυτής.

2.Η γνωστοποίηση των υπό (1) παραπάνω πραγματοποιείται δυνάμει των προαναφερθεισών διατάξεων των άρθρων 9 και 10 του Ν. 3556/2007 καθώς και του άρθρου 19 παρ. 1 Κανονισμού 596/2014, λόγω του γεγονότος ότι το VSEF αποτελεί πρόσωπο που έχει στενούς δεσμούς κατά την έννοια του άρθρου 3 παρ. 1 περ. (26) του ανωτέρω Κανονισμού με τον κ. Λάμπρο Παπακωνσταντίνου, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και πρόσωπο που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα στην Εταιρεία.

3.Επίσης, ο κ. Στυλιανός Βυτόγιαννης γνωστοποίησε στις 04.08.2021 στην Εταιρεία δυνάμει του άρθρου 9 Ν. 3556/2007, ότι στο πλαίσιο της ίδιας ως άνω εταιρικής πράξης, απέκτησε στις 02.08.2021, 8.138.729 νέες κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες τέθηκαν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών στις 02.08.2021 και οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 25,86% του συνόλου των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

4.Τέλος, η εταιρεία Truad Verwaltungs AG υπό την ιδιότητά της ως διαχειρίστρια αλλοδαπού ιδιωτικού διακριτικού εμπιστεύματος (private discretionary trust) που έχει συσταθεί προς όφελος των παρόντων και μελλοντικών μελών της οικογένειας του εκλιπόντος Αναστασίου Γεωργίου Λεβέντη (το «Εμπίστευμα») γνωστοποίησε στην Εταιρεία στις 04.08.2021 δυνάμει του άρθρου 9 παρ. 3 του Ν. 3556/2007 ότι εξαιτίας της ίδιας ως άνω εταιρικής πράξης το ποσοστό συμμετοχής που ελέγχει έμμεσα κατήλθε του έως εκείνη την ημέρα συνολικού ποσοστού 67,64% στο 17,83% που αντιστοιχεί σε 5.613.337 μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας. Το ανωτέρω ποσοστό κατέχεται άμεσα από ελεγχόμενες εταιρείες της Truad Verwaltungs AG και συγκεκριμένα από την Thrush Investment Holdings Limited, η οποία κατέχει το 16,94% και από την Tinola Holding Sarl, η οποία κατέχει το 0,89% των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

5.Οι παραπάνω υπό (3) και (4) γνωστοποιήσεις σχετικά με τα δικαιώματα ψήφου του κ. Στυλιανού Βυτόγιαννη και Truad Verwaltungs AG, πραγματοποιήθηκαν δυνάμει των άρθρων 9 και 10 του Ν. 3556/2007.