ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Το Ενημερωτικό Δελτίο του ΟΜΙΛΟΥ ΙΝΤΕΑΛ είναι διαθέσιμο εδώ.

Το πρακτικό  Διοικητικού Συμβουλίου της πιστοποίησης της καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου είναι διαθέσιμο εδώ.

Το καταστατικό της S.I.C.C. HOLDING LIMITED είναι διαθέσιμο εδώ.

Το καταστατικό της ESM EFFERVESCENT SODAS MANAGEMENT LIMITED είναι διαθέσιμο εδώ.

Οι ετήσιες ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση 2020 της S.I.C.C. HOLDING LIMITED είναι διαθέσιμες εδώ.

Οι ετήσιες ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση 2019 της S.I.C.C. HOLDING LIMITED είναι διαθέσιμες εδώ.

Οι ετήσιες ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση 2020 της ESM EFFERVESCENT SODAS MANAGEMENT LIMITED είναι διαθέσιμες εδώ.

Οι ετήσιες ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση 2019 της ESM EFFERVESCENT SODAS MANAGEMENT LIMITED είναι διαθέσιμες εδώ.