ΕΤΑΙΡΙΚH ΔΟΜH

ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΗΤΡΙΚΗ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΙΝΤΕΑΛ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ 100,00%
ADACOM ΑΕ ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ 99,76%
ADACOM CYBER SECURITY CY Ltd ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ 100,00%
ADACOM LIMITED ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ 100,00%
I-DOCS ENTERPRISE SOFTWARE ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ 100,00%
IDEAL GRAFICO LTD ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ 25,00%
DD SYNERGY ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ 18,75%