ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Ο ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ εδρεύει στην Αθήνα, οδό Κρέοντος 25, 104 42.

Το οικονομικό έτος της εταιρείας αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και τελειώνει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Μπορείτε να ενημερωθείτε για τη τρέχουσα τιμή της μετοχής από τον ιστοχώρο του Χρηματιστηρίου Αθηνών στην διεύθυνση http://www.helex.gr/el/web/guest/statistics-end-of-day-securities. Ο κωδικός ΟΑΣΗΣ των  μετοχών της  εταιρείας  είναι  ΙΝΤΕΚ. Οι  μετοχές της  εταιρείας διαπραγματεύονται  στην κατηγορία Μεσαίας & Μικρής Κεφαλαιοποίησης.

Ο ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ  εισήχθη στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ) στις 9 Αυγούστου 1990.

Η εταιρεία από την 20/10/2010 έχει 8.298.467 κοινές ονομαστικές μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές.

Το Τμήμα Επενδυτικών Σχέσεων παραμένει πάντα πρόθυμο για τη δική σας εξυπηρέτηση στο 210-5193900 ή/και στην ηλεκτρονική διεύθυνση investor@ideal.gr.

Η Ά Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση στη συνεδρίαση της 10/12/2007 ομόφωνα αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. To τελικό ποσοστό κάλυψης της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ανήλθε σε 51,28% και το συνολικό ποσό που αντλήθηκε ανήλθε σε € 8.033.575,68.

Η Εταιρεία έχει πραγματοποιήσει επιστροφή συνολικού ποσού € 8.050 εκ. στους μετόχους μέσω μείωσης μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών αντί διανομής μερίσματος. Ειδικότερα με απόφαση της από 18/11/2010 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων εγκρίθηκε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των € 4.979 εκ. και με απόφαση της από 31/01/2013 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Συνέλευσης των μετόχων εγκρίθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των € 3.070 εκ.